ලිපිනය:                437, ගාලූ පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව.

දූරකථන අංකය:    (+94) 714277363

විද්‍යුත් තැපෑල:      info@mubs.lk

මුහුණු පොත:        Moratuwa-United-Business-Society        

Rounded Rectangle: ව්‍යාපෘති
Rounded Rectangle: සාමාජිකයන් 
Rounded Rectangle: ගැලරිය
Image result for symbol address white gifText Box:

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය 

Text Box: අප ගැන 
Text Box: පුවත් වාර්තා 
Text Box: විමසීම්
Text Box: මුල් පිටුව

ලිපිනය

අංක: 437, ගාලුපාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව

දුරකථන අංකය

0714277363

මුහුණු පොත

MoratuwaBusinessSoceity

කතු හිමිකම

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය "කියෝශ් ටෙක්නොලොජීස්"

විද්‍යුත් තැපෑල

info@mubs.lk

Related imageImage result for white home icon gifImage result for white home icon gifImage result for white facebook icon gifImage result for white copyright icon